teamidea

ثبت کسری خدمت پروژه های کاربران توسط مرکز عملیات 3

1398/06/05

با توجه و پیرو اطلاعیه های قبلی (ثبت کسری خدمت پروژه های کاربران توسط مرکز عملیات 2-0)
به اطلاع آن دسته از متقاضیان کسر خدمت که شروع همکاری ایشان 1397/07/01 می باشد می رساند حداکثر تا 1398/06/13 مهلت دارند مستندات نهائی پروژه خود را تحویل داور یا رابط اداری (از طریق سایت نمایند).موارد پس از این تاریخ به منزله انصراف از کسر خدمت تلقی می گردد.(کاربرانی که پروژه خود را تحویل نموده اما در بخش تایید واتمام پروژه میزان کسری وتاریخ اتمام درج نشده ووضعیت ایشان تغییر نکرده است.حداکثر تا روز 1398/06/08 حتما وحتما اطلاع رسانی از بخش مکاتبات نمایند )
کسانی که قصد انصراف قطعی از پروژه را دارندهرچه سریعتر طبق اطلاعیه انصراف اقدام نمایند.
تاریخ درج این پیام 1398/06/05 می باشد وهمواره ویرایش می گردد.