teamidea

ثبت کسری خدمت پروژه های کاربران توسط مرکز عملیات 2

1398/06/05

با توجه و پیرو اطلاعیه های قبلی (ثبت کسری خدمت پروژه های کاربران توسط مرکز عملیات 1-0)
نکته ی بسیار مهم: از تاریخ 1398/04/28به بعد در مورد ثبت این قبیل کسری خدمت ها از دست هیچ سازمان ،ارگان ، مرکز و یا فردی کمک ،کار و خدمتی بر نمی آید.(لطفا این نکته را در اولویت مد نظر قرار دهید.)
مرکز در این مورد بارها به کاربران گرامی در بخش مکاتبات ویا تلفنی ویا توسط داوران محترم اطلاع رسانی کرده است.اما برخی ار کاربران متاسفانه به هیچکدام از این راههای ارتباطی پاسخگو نبوده اند.
تاریخ درج این پیام 1398/04/11 می باشد وهمواره ویرایش می گردد.