teamidea

سوالات متداول

 • آیا امکان تعریف پروژه کسری خدمت جدید از طریق این سایت وجود دارد؟
  • در حال حاضر مدتی است که امکان تعریف پروژه کسری جدید را نداریم، لذا تا پایان سال 1399 پروژه کسری جدید تعریف نمی شود و خواهشمند است از پیگیری حضوری یا تلفنی خودداری فرمائید. فعال بودن سایت صرفاً برای پیگیری کارهای آن دسته از متقاضیانی است که هنوز پروژه کسری خدمت تمام نشده دارند.
 • ﺳﻘﻒ ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان است؟
  • ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﻧﺪارد و ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖپروژه، میزان ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﺑﺮ، رﺿﺎﯾﺖ داور، زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه توسط کاربر و . . . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • آﯾﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ است؟
  • ﺧﯿﺮ- ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖپروژه، میزان ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﺑﺮ، رﺿﺎﯾﺖ داور، زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه توسط کاربر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي داور ﻣﻮﺛﺮ اﺳت.
 • آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ داوران وﺟﻮد دارد؟
  • خیر ، ارتباط تلفنی با مرکز تنها در ساعات 14/30 الی 16 هر روز بجز روزهای دوشنبه، پنج شنبه و جمعه و از طریق شماره تلفن 09101422657 با مسئول پاسخگویی به تماس ها اﻣﮑﺎن پذیر خواهد بود و تنها راه ارتباط با داور مکاتبه از طریق سایت مرکز خواهد بود. شایان ذکر است درصورت عدم نتیجه گیری ازمکاتبات اینترنتی و یا اخلال در سایت با مرکز تماس بگیرید در غیر اینصورت تماس تلفنی نمره منفی در پرونده کاربر ثبت خواهد نمود
 • ﻣﻨﻈﻮر از ثبت پیام ﻋﺪم ﻧﯿﺎز در سایت ﭼﯿﺴﺖ؟
  • 1- ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ رزوﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، درصورتیکه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ داور ﻧﺒاشد پیام ﻋﺪم ﻧﯿﺎز از ﺳﻮي داور ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ارسال خواهد ﺷد. 2- درصورتیکه به هر دلیل (از جمله عدم همکاری به موقع و به اندازه از سوی کاربر و یا . . .) مدیر حوزه و یا داور به تشخیص عدم نیاز کاربر برسد این موضوع به کاربر در قالب پیام اعلام خواهد شد.
 • ﻣﻼك ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﻮي داور ﭼﯿﺴﺖ؟
  • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه از ﺳﻮي داور در راﺳﺘﺎي ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . درصورتیکه ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و پروژه برای وی تعریف ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻋﺪم ﻧﯿﺎز از ﺳﻮي داور ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
  • 1- ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺣﻮزه اي دﯾﮕﺮ و ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد رزوﻣﻪ ﺟﻬﺖ داوري. 2- ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ. 3- ارسال مجدد رزومه و مکاتبه با داور در زمان مشخص شده توسط داور.
 • آﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد؟
  • خیر
 • آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
  • ﺧﯿﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ مرکز تحقیقات کاربردی و خودکفایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) اﺳﺖ.
 • آﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻌﺪل در ﭘﺮوژه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
  • ﺧﯿﺮ
 • ﭘﺮوژه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
  • بنا به تشخیص داور و در راﺳﺘﺎي نیاز های مرکز بر اساس ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، رزومه و یا توانمندی کاربر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ وﺟﻮد دارد؟
  • خیر . طبق قوانین بنیاد امکان پذیر نمی باشد
 • آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم داد؟
  • ﺧﯿﺮ.بنا بر قانون، اعطای کسر خدمت هم‏زمان برای دو پروژه امکان ندارد.
 • ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه از ﺳﻮي داور ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
  • ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه از ﺳﻮي داور ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎیت از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔذاري نماید.
 • ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔذاري در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
  • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﯾﺖ و نیز لینک دریافت آن در صفحه ای که پس از تایید مدیر حوزه برای کاربر نمایش داده می شود آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. همچنین میتوانید از بخش متقاضیان ارسال مدارک دانلود کنید
 • مرحله ی بعد از ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﭼیست؟
  • ﭘﺲ از ارﺳﺎل، ﻣﺪارك توسط مرکز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ در همان صفحه ارسال مدارک ﺳﺎﯾﺖ به کاربر اعلام می شود. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، ﻣﺪارك ﺑﻪ مرکز عملیات- مدیریت منابع انسانی سرباز (ذیل معاونت نیروی انسانی سپاه) ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد در این مدت از مکاتبه خودداری نموده و باید منتظر ثبت تاییدیه مدیریت منابع انسانی سرباز در قسمت "تایید و اتمام پروژه" بماند.
 • ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد؟
  • بطور معمول بنیاد پس از دوهفته شروع به کار را تایید می کند اما تا نامه به مرکز تحویل داده شود معمولا کمی زمان بیشتری می برد. طبق تجربه ﯾﮏ تا دو ﻣﺎه در برخی موارد حتی تا 3 ماه... مورد داشتیم بعد چهار ماه تاییدیه آمده.
 • آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮد؟
  • از نظر مرکز بطور رسمی ﺧﯿﺮ- در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﭘﺮوژه توسط قبل از تاییدیه بنیاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن( از جمله عدم تایید پروپوزال توسط بنیاد به هر دلیل و بی نتیجه ماندن تلاش کاربر) ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
  • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎد و ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ بنیاد در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐه ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ و "اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه" از ﻗﺴﻤﺖ "ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 • آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﮐﺎري وﺟﻮد دارد؟
  • ﺧﯿﺮ جز در مواردی که از سوی مرکز فراخوانده شوید. در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ در کارنامه ی شما لحاظ می گردد.
 • آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ داد؟
  • ﺧﯿﺮ-ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
 • ﭘﺲ اﺗﻤﺎم روﻧﺪ ﭘﺮوژه از ﺳﻮي ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ اقداماتی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟
  • ﮐﺎرﺑﺮمی بایست ﺑﻪ داور ﺧﻮد این موضوع را اﻃﻼع دﻫﺪ. سپس داور پس از مشاهده ی پیام کاربر از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔذاري نماید .ﭘﺲ از بررسی تمامی مستندات و فایل های خواسته شده از کاربر ( بخش تایید و اتمام پروژه- دنلود تمامی فرمرمهای مورد نیاز)اصلاح در صورت وجود نواقص و ﺗﺎﯾﯿﺪ نهایی داور، ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد . در این مرحله کاربر می بایست با مدیر حوزه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه از طریق سایت مکاتبه نماید .
 • ﺟﻬﺖ اﻧﺼﺮاف ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟
  • پس از تعریف پروژه توسط دور انصراف امکان پذیر نمی باشد مگر با موافقت مرکز، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮي اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 • آزمون اولیه زبان انگلیسی شامل چه مواردی است؟
  • ترجمه فارسی به انگلیسی و بلعکس.
 • آیا قبولی در آزمون ورودی اولیه زبان انگلیسی به معنای تعریف پروژه می باشد؟
  • ملاک تعریف پروژه نیاز های مرکز می باشد (به عنوان مثال اگر تنها چهار پروژه سیالات جهت تعریف وجود داشته باشد وشش نفر در آزمون شرکت کنند اولویت با کاربری است که نمره بالاتری را کسب کرده و کیفیت ترجمه بهتری را ارائه نماید).
 • آیا پروژه فارسی به انگلیسی نمره بیشتری دارد؟
  • بله حدود دو برابر.
 • آیا دیرکرد در زمان تحویل پروژه زبان تاثیری بر میزان کسر خدمت دارد؟
  • بله-باید کاربر باید در زمان مقرر پروژه خود را به اتمام رسانده تحویل داور نماید. در صورت کم کاری حدود 20 تا 40 درصد از میزان کسر خدمت کاسته خواهد شد.
 • نحوه فرستادن فایل های زبان برای داور زبان به چه صورت است؟
  • تمامی فصول ترجمه شده در یک فصل به صورت یکپارچه به صوت فایل Word باید برای داور از طریق سایت ارسال گردد.
 • آیا امکان برقراری ازمون به صورت غیر حضوری وجود دارد؟(به علت فوت نزدیکان، تنهایی همسر، کفالت مادر و...)
  • خیر. امکانش نیست. فقط افرادی که مدرک معتبر دارند میتواند یوسر و پس بین المللی خود را بفرستند تا بررسی شود.
 • آیا امکان اتمام پروژه به صورت غیر حضوری برای بنده وجود دارد؟
  • در کسری خدمت زبان انگلیسی حتما حضور اجباری می باشد ولی در بقیه نیازی به حضور نیست
 • فرمت تحویل گیری مستندات چگونه باید باشد؟
  • می توانید فرمت را از قسمت تایید و اتمام پروژه در بالای رزومه خودتان دانلود کنید
 • چه ساعتی در روز می توانم تماس تلفنی داشته باشم؟
  • کاربران محترم پس از مطالعه نمودن اطلاعیه ها، سوالات متداول ، بخش تماس با ما و در صورت بی نتیجه ماندن مکاتبات از طریق تماس با شماره 09101422657 در روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 13:00 مطرح نمایند. شایان ذکر است در ساعات دیگر امکان پاسخگویی وجود ندارد.
 • پروژه جایگزین خدمت چگونه تعریف می شود؟
  • کسانی که حائز شرایط نخبگی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بوده و از جانب دانشگاه عالی دفاع ملی به معاونت منابع انسانی و آموزش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) معرفی شده باشند، می توانند در این سامانه ثبت نام کرده و کمیته متقاضیان جایگزین خدمت ذیل مرکز تحقیقات قرارگاه خاتم را انتخاب نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط دریافت پروژه جایگزین خدمت سربازی به سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه نمائید. https://www.bmn.ir/asset/Written/Documents/khedmat%20nezam%20vazife.pdf